Vim 64 bit 9.0.1065

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1065
273376eebf5d31275ec681b9d1d97bfc72449a39137c8ca0dc10dd6cbd269385
zip