Vim 64 bit 9.0.1060

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1060
50f35668bcd184dfe8ed7b79dc20ba8282e1fbfbf12aebe30cdea06e0146e2fc
zip