Vim 64 bit 9.0.1042

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1042
9927b8a36f3e51fd0dcca6d574971b0764bdaf621ab0598af52eb2fab7f7a338
zip