Vim 64 bit 8.2.940

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.940
13fb7e9a51bde0bb9b3ac1677d1e9ca1c62da6a3bc603f718791298674ef45b3
zip