Vim 64 bit 8.2.69

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.69
40cdc720bb551f3c7705dbad02e9aa96b77e081158cdcf137dd702428a381f9a
zip