Vim 64 bit 8.2.633

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.633
c755f26d6c6880ba42b7a46c7c17cd07899ae01e2634fb2822e6d0fe40655d69
zip