Vim 64 bit 8.2.5151

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.5151
dff2b0a470955a1da0f135aa3c19582fffa0ccaa77e7d1d7e6283d2568aec001
zip