Vim 64 bit 8.2.5114

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.5114
b1aa879fc971e8c947456120e7a5777c9358ac6e0591e6ac83d8259488e813a2
zip