Vim 64 bit 8.2.4980

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4980
f52f94654d6e9ec4e618ce1885f21d41c07134ce6f02a0bd6544001ca07046d3
zip