Vim 64 bit 8.2.4960

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4960
5a189d97a4a895e35df12accc1b46d106f448eed48638ffb7dbb3c0319ba9342
zip