Vim 64 bit 8.2.4956

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4956
5d5478bf63daf4729a67e1b8c941766642dffbfe53e67ee154a6bb3ce4dcfbce
zip