Vim 64 bit 8.2.4843

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4843
5bcac7fe471e0c5072fc0c208628773114f3c9079bc12a944260a3070d3db80e
zip