Vim 64 bit 8.2.4803

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4803
cd98ba5f87de7247a30b91197cccb2312a37632f36210cfbab27c77235ec6b11
zip