Vim 64 bit 8.2.4768

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4768
c9f51e402f67f27ec1ecfb4b05b2d5b4099678d7491b40752dc6f7838aeec90d
zip