Vim 64 bit 8.2.4606

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4606
8d1ef89719c264936c9324ccc3cc38a33b75bbbae209629b1b3b9bd59ec822d2
zip