Vim 64 bit 8.2.4533

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4533
3f60013bac3a966efab9f85a146240206629f1ef9c799fc15f0fe64378175c4c
zip