Vim 64 bit 8.2.4525

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4525
826931c1de271f05837e94731ef3d3a5e5f0086e6fbc4433642e3f6ab33f84f4
zip