Vim 64 bit 8.2.444

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.444
9dac69ea715b15b83399fef8ec2cd0dec37d6f0cfaf4ed452b5dbb748fa01090
zip