Vim 64 bit 8.2.4297

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4297
924a3435b477fd2187c94dcd99d35fb7af3e6ae987417102a1332e0dc91627a2
zip