Vim 64 bit 8.2.4282

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4282
12b5c2624f56cc79ef43175be5bd39558e5d57e3a8e75c4b2c9753bcff3ba93e
zip