Vim 64 bit 8.2.4227

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4227
92f414c41a4a2f3f6d338830656825c8ef4e86fcdf20b4920423f6eb9952beba
zip