Vim 64 bit 8.2.4198

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4198
92d40dad2e154cf92f199ac03385d6200f8e641f4100aa305e780f12be9dfec5
zip