Vim 64 bit 8.2.398

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.398
3d98323a8a3a622cef773396fa72b4a4d28309d0435b0be2018dc61611482f13
zip