Vim 64 bit 8.2.3868

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3868
02cdec28bcbe38821687f2a8b864eaf9584c81633cda02d91b213f1aef20b46e
zip