Vim 64 bit 8.2.3802

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3802
0f45469e1b5a1a4c391949121d7d83a53648934fecdafc4e882ea13a15f1b4d5
zip