Vim 64 bit 8.2.3757

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3757
e5d06857a2db2071e09813581bc021d148f7fef244eadf9c3816064ae20aced6
zip