Vim 64 bit 8.2.3717

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3717
5c89aa5f7701959429c9618e4fc61b0d156edd1dc65fd93708d1cef9b0ae5a5a
zip