Vim 64 bit 8.2.37

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.37
324fcccc763420313bd44d9d884d66ba9a381add9f1ca64e1597026c64626e57
zip