Vim 64 bit 8.2.3640

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3640
c688a298c3c708a05489e091ba8e8770e6a978e37f35f86f9504499d13bd8f68
zip