Vim 64 bit 8.2.3582

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3582
e27413bfc0364909c73ea4e11853ad4d904aa6110dd06079a49e3534b7ede03c
zip