Vim 64 bit 8.2.3506

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3506
5781f68b1cc75a9c38924cd3e7368d746752bd4cbd31757a85ed30cd3ee80a02
zip