Vim 64 bit 8.2.3486

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3486
24550072d9de63d8cb6184320a875f62d4b97cd480c98e9dc4b086ca917a8ade
zip