Vim 64 bit 8.2.3452

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3452
c13fc6bd1d737365a9f7c6d3883d4756f947c819c305ac9611688a75d9107f18
zip