Vim 64 bit 8.2.3451

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3451
5983b5443191b92d5cde3aae83502e96d65df607488db0a7975a84e5f1897dd7
zip