Vim 64 bit 8.2.3441

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3441
7b7dde8a1ffeb9b51c1fdabe6905e74203485b28841e7195e6e8fafd21df6041
zip