Vim 64 bit 8.2.3424

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3424
8ad78c70924ff91ce6279b6ed356d27b03960e6be7576d2e5d1a7b1ef42232b0
zip