Vim 64 bit 8.2.3408

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3408
3469f2a0f2719f8572ab180e69f191c5783d0db7b254d74752297096b6f11e58
zip