Vim 64 bit 8.2.3399

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3399
01f08b02f1220889f98b78b2fa3fb5ecb83194a9e2273e386c36b6828157b021
zip