Vim 64 bit 8.2.3397

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3397
5f3b11ed1e94c0787d864c7e04fa8750216764856aa88734d93ef688c283ed21
zip