Vim 64 bit 8.2.3377

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3377
2b2ab3115847ad9c177bf17a8b56261a172601b10bd3860740994b2359774cfa
zip