Vim 64 bit 8.2.3367

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3367
29e747afabbe6a9d2fdda13935c3ed396cb19b4b2e692ba49da49f37883aa049
zip