Vim 64 bit 8.2.3253

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3253
4179e5287719d0b14e0d97392b46fb2f5b20f28f509f8ebaca91fac2ef8ecd87
zip