Vim 64 bit 8.2.3249

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3249
46aa6d78293b886c84623354b7faacf84571d3d382a28722e4ff40ebd80af304
zip