Vim 64 bit 8.2.3223

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3223
c00d2149ed5c78633aef1a071916b3753634fb34ad2523a0a239782727d2b6ef
zip