Vim 64 bit 8.2.3197

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3197
83eab8b9d93328bf3a29afd1fc622ce82c04dd62156829b920897b9c16f5bad1
zip