Vim 64 bit 8.2.318

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.318
9e121bdf84352f49b2225ca8f8a4f180faa5dda70ab53328e38d92b59e1fffb2
zip