Vim 64 bit 8.2.3174

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3174
9b58b6132b3ac7ddf286635eee0f73c36a899d915f502ee6863249b827e061e3
zip