Vim 64 bit 8.2.3154

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3154
899595b247fc4dcbb5302ee9d61bacd1fe222681cd9c50c96394a7ee00a24cd8
zip