Vim 64 bit 8.2.3107

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3107
9152ead5b536cbefe30dfdcbeb3a05aed5786d26f597b59adabd2e503d4d0865
zip