Vim 64 bit 8.2.3095

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3095
6b20146f6b1e194cc6e2df9aedb8a5565e076bab104d3f13229e962b3673f8d9
zip